Home / Các Loại Bệnh / Ngăn Chặn Phần Mềm Độc Hại (Prevent Malware) . @_ Useful Articles In English and Vietnamese !

Ngăn Chặn Phần Mềm Độc Hại (Prevent Malware) . @_ Useful Articles In English and Vietnamese !

Vài điều trong xã hội của chúng ta ngày nay cũng quan trọng, ít nhất là từ quan điểm máy tính cá nhân, như cố gắng ngăn chặn phần mềm độc hại. Với hàng trăm ngàn, nếu không phải là hàng triệu dạng phần mềm độc hại, làm thế nào bạn có thể giữ cho mình an toàn 100%? Bạn không thể. Tất cả những gì bạn có thể làm là được chuẩn bị nếu có thể được .

Bước đầu tiên của bạn trong việc ngăn chặn phần mềm độc hại là:

1.) Cập nhật chống vi-rút và chống phần mềm gián điệp.
Đây có lẽ là điều quan trọng nhất để có. Với một hình thức chống vi-rút và chống phần mềm gián điệp được trả tiền, cập nhật, bạn đã được trang bị nhiều hơn và sẵn sàng để ngăn chặn phần mềm độc hại khỏi mọi máy tính của bạn.

2.) Không mở e-mail hoặc nhấp vào liên kết không có ý nghĩa.
Khá tự giải thích. Nếu bạn không nhấp vào tào lao (crap), bạn sẽ không gặp phải tào lao. Khá đơn giản nhỉ ?

3.) Đừng truy cập các trang web bất hợp pháp.
Nếu bạn chưa đủ tuổi để hiểu điều này, thì đừng đi đến nơi mà bạn không muốn bố mẹ thấy bạn đi. Đối với những người đủ tuổi để đến đó, đừng đến đó. Ngay cả chương trình chống vi-rút / chống phần mềm gián điệp TỐT NHẤT cũng bị ràng buộc để cho vào một số dạng phần mềm độc hại tại một số điểm, bạn không thể làm gì về nó.

4.)  Spacers và Facebookers của tôi hãy cẩn thận !
Bạn muốn tham gia nhóm mới mà bạn cần nhấp vào liên kết để đăng ký một cái gì đó? Hoặc có thể bạn cần nhấp vào liên kết để hiển thị hỗ trợ của mình hoặc có thể tải xuống ứng dụng hoặc để chuyển tiếp (module)… Kiểm tra kỹ để chắc chắn đó là thực hay hợp pháp. Nếu nó có vẻ quá tốt thì đây là sự thật thôi .

Đây là những bước cơ bản nhất nếu bạn muốn ngăn chặn phần mềm độc hại . Chúc Bạn may mắn nhất ! 

@_ Dịch Giả : Giàu Nguyễn

(Nguồn bởi Travis Rhoda)

Prevent Malware

Few things in our society today are as important, at least from a personal computer standpoint, as trying to prevent malware. With hundreds of thousands, if not millions of forms of malware, how can you possibly keep yourself 100% safe? You can’t. All you can do is be prepared as possible.

Your first step in malware prevention is:

1.) Up to date anti virus and anti spyware.
This is probably the most key thing to have. With a paid for, up to date form of anti virus and anti spyware, you are far more equipped and ready to prevent malware from every infecting your computer.

2.) Don’t open up e-mails, or click links that don’t make sense.
Pretty self explanatory. If you don’t click on crap, you won’t get hit with crap. Pretty simple, huh?

3.) Don’t visit illegitimate sites.
If you’re not old enough to understand this, just don’t go where you wouldn’t want your parents to see you going. For those of you old enough to go there, don’t go there. Even the BEST anti virus/anti spyware program is bound to let in some form of malware at some point, nothing you can do about it.

4.) MySpacers and Facebookers beware!
Want to join that new group where you need to click a link to sign up for something? Or maybe you need to click the link to show your support or perhaps to download the application or module… Double check to be sure it’s real, or legal. If it sounds too good to be true, it is.

These are the most basic of steps if you want to prevent malware. Best of luck!

Source by Travis Rhoda

About Giau Nguyen

Was Born : 12/25 in S.VietNam/C68A/817SQ(7O-73)/716SQ(74-75)of VNAF/HO17(6yrs.in C.C.C)/April 93 in USA .

Check Also

Những người nào dễ bị vi khuẩn ăn mòn cơ thể Whitmore tấn công

Biểu hiện ban đầu của bệnh Whitmore thường không rõ ràng, nên Whitmore dễ bị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *